Vallalar Songs

கன்னற் சுவைமொழி மின்னிடை யாய் - உன்னைக்

 கன்னற் சுவைமொழி மின்னிடை யாய் - உன்னைக்
கன்னி யழித்தவ ராரே டி
உன்னற் கரியபொன் னம்பலத் தாடல்செய்
உத்தம ரானந்த சித்தரடி