Vallalar Songs

ஐம்புல மும்தானாம் ஸோதி - புலத்

 ஐம்புல மும்தானாம் ஸோதி - புலத் 

தகத்தும் புறத்து மலர்ந்தொளிர் ஸோதி 
பொய்ம்மயல் போக்கும்உள் ஸோதி - மற்றைப் 

பொறிபுலன் உள்ளும் புறத்துமாம் ஸோதி சிவசிவ