Vallalar Songs

ஏதமுயங் காதுகயங் காதுமயங் காது

 ஏதமுயங் காதுகயங் காதுமயங் காது 

ஏறிஇறங் காதுஉறங் காதுகறங் காது 
சூதமிணங் காதுபிணங் காதுவணங் காது 

ஸோதிபரஞ் ஸோதிசுயஞ் ஸோதிபெருஞ் ஸோதி