Vallalar Songs

எள்ளேத நின்னிடத்தே எண்ணுகின்ற தோறுமதை

 எள்ளேத நின்னிடத்தே எண்ணுகின்ற தோறுமதை
உள்ளே நினைக்கிலெனக் கூடுருவிப் போகுதடா