Vallalar Songs

எல்லாஞ்செய வல்லவ னேஎனை ஈன்றதாயின்

 எல்லாஞ்செய வல்லவ னேஎனை ஈன்றதாயின் 
நல்லாய்சிவ ஞானிகள் பெற்றமெய்ஞ் ஞானவாழ்வே 
கொல்லாநெறி காட்டிஎன் தன்னைக் குறிப்பிற்கொண்டென் 
பொல்லாமை பொறுத்தனை வாழ்கநின் பொற்பதமே