Vallalar Songs

என்னே ருளத்தி னமர்ந்தீர்நல்

 என்னே ருளத்தி னமர்ந்தீர்நல் 

லெழிலா ரொற்றி யிடையிருந்தீ 
ரென்னே யடிகள் பலியேற்ற 

லேழ்மை யுடையீர் போலுமென்றே 
னின்னே கடலி னிடைநீபத் 

தேழ்மை யுடையாய் போலுமென 
வின்னே யங்கொண் டுரைக்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ