Vallalar Songs

ஊழ்வி னைப்படி எப்படி அறியேன்

 ஊழ்வி னைப்படி எப்படி அறியேன் 
உஞற்று கின்றனன் உமதருள் பெறவே 
தாழ்வி னைத்தரும் காமமோ எனைக்கீழ்த் 

தள்ளு கின்றதே உள்ளுகின் றதுகாண் 
பாழ்வி னைக்கொளும் பாவியேன் செய்யும் 

பாங்க றிந்திலேன் ஏங்குகின் றனனால் 
வாழ்வி னைத்தரும் ஒற்றியூர் உடையீர் 

வண்கை யீர்என்கண் மணிஅனை யீரே