Vallalar Songs

உறவானை என்னுயிர்க்குள் உயிரா னானை

 உறவானை என்னுயிர்க்குள் உயிரா னானை 

உறுபிழைகள் செயினும்அவை உன்னி என்னை 
மறவானை அறவாழி வழங்கி னானை 

வஞ்சகர்க்குத் திருக்கோயில் வழிக்க பாடந் 
திறவானை என்னளவில் திறந்து காட்டிச் 

சிற்சபையும் பொற்சபையும் சேர்வித் தானை 
இறவானைப் பிறவானை இயற்கை யானை 

எம்மானைக் கண்டுகளித் திருக்கின் றேனே