Vallalar Songs

உடையா ரென்பா ருமையொற்றி

 உடையா ரென்பா ருமையொற்றி 

யுடையீர் பணந்தா னுடையீரோ 
நடையா யேற்கின் றீரென்றே 

னங்காய் நின்போ லொருபணத்தைக் 
கடையா ரெனக்கீழ் வைத்தருமை 

காட்டேம் பணிகொள் பணங்கோடி 
யிடையா துடையே மென்கின்றா 

ரிதுதான் சேடி யென்னேடீ