Vallalar Songs

உடையவ ரார்இக் கடையவ னேனுக்

 உடையவ ரார்இக் கடையவ னேனுக் 

குடையவ ரேஇங்கு வாரீர் 

சடையவ ரே() இங்கு வாரீர்  வாரீர்  

 () தடை தவிர்ப்பீர் - முதற்பதிப்பு, பொ சு, பி இரா