Vallalar Songs

ஈயோ டுறழும் சிறியேன் அளவில் எந்தாய்நின்

 ஈயோ டுறழும் சிறியேன் அளவில் எந்தாய்நின் 
சேயோ டுறழும் பேரருள் வண்ணத் திருவுள்ளம் 
காயோ பழமோ யாதோ அறியேன் கவல்கின்றேன் 
தீயோ டுறழும் திருவருள் வடிவச் சிவனேயோ   
 அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம்