Vallalar Songs

ஈனமெலாம் தீர்ந்தனவே இன்பமெலாம் எய்தினவே

 ஈனமெலாம் தீர்ந்தனவே இன்பமெலாம் எய்தினவே 
ஊனமெலாம் கைவிட் டொழிந்தனவே - ஞானமுளோர் 
போற்றும்சிற் றம்பலத்தும் பொன்னம்ப லத்துநடம் 
போற்றும் படிப்பெற்ற போது