Vallalar Songs

அறிவொரு சிறிதிங் கறிந்தநாள் முதல்என்

 அறிவொரு சிறிதிங் கறிந்தநாள் முதல்என் 

அப்பனே நினைமறந் தறியேன்
செறிவிலாச் சிறிய பருவத்தும் வேறு 

சிந்தைசெய் தறிந்திலேன் உலகில்
பிறிதொரு பிழையுஞ் செய்திலேன் அந்தோ 

பிழைத்தனன் ஆயினும்என்னைக்
குறியுறக் கொண்டே குலங்குறிப் பதுநின் 

குணப்பெருங் குன்றினுக் கழகோ